แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 65)

26 ก.ค. 66 เวลา 14:39 น.629 ครั้งพิมพ์
นางสาวทวิวรรณ จันทะคง
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)