ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

30 พ.ค. 66 เวลา 14:28 น.596 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ดาวน์โหลด

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)