งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจาปี 2566

30 พ.ค. 66 เวลา 14:03 น.583 ครั้งพิมพ์
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

< งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจาปี 2566 >

○ ผู้จัด : ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจาประเทศไทย
○ ระยะเวลา : วันจันทร์ที่ 30 ต.ค. - วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2566, ระยะเวลา 1 สัปดาห์
              ※ จัดงานโดยกาหนดจากวันเวลาที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์(เลือกได้ว่าต้องการช่วงเช้า, ช่วงบ่าย), คาดว่าแต่ละครั้งจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง
○ เป้าหมาย : โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นม.5, ม.6) และมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 10 แห่ง
             ※ ตัวอย่างจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมจากแต่ละโรงเรียน : 200-500 คน
             ※ นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้
             ※ ระดับชั้นและจานวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ โปรดหารือกับทางศูนย์การศึกษาฯ
○ วิธีดาเนินงาน : ศูนย์การศึกษาเกาหลีฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกาหลี เดินทางไปยังโรงเรียนที่สมัครเข้ามา เพื่อหารือกับผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศเกาหลีแก่นักเรียน
○ วิธีสมัคร : กรอกใบสมัคร [เอกสาร 1] และส่งมายังอีเมลที่ปรากฏด้านล่างนี้
○ ช่องทางการส่งใบสมัคร : kecseo8@gmail.com, 02-115-1027 (ภาษาไทย)
○ ระยะเวลารับสมัคร : จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
            ※ จับคู่, ยืนยันรายชื่อ โรงเรียนเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม : ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2566
            ※ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

รายการข่าวสารอื่นๆ