การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ค. 66 เวลา 14:45 น.2549 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรับรองข้อมูลนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันเอกสารดาวน์โหลด สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบรายงานผลการดำเนินงานค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศธจ. สช.จังหวัด 
- แบบรายงานผลการดำเนินงานค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเอกชน
หมายเหตุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคเรียนที่ 2/2564 และ ภาคเรียนที่ 1/2565)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)