การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

26 พ.ค. 66 เวลา 10:09 น.3084 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

หมายเหตุ เงินโอนวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)