การฝึกอบรม "Training Course on Earth and Space Science (ESS)"

26 พ.ค. 66 เวลา 08:50 น.126 ครั้งพิมพ์
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

                  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของซีมีโอ (SEMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Science: SEAMEO QITEP in Science) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า จะจัดฝึกอบรม "Training Course on Earth and Space Science (ESS)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้านโลกและอวกาศ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมควรเป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566

รูปแบบการฝึกอบรม
ผ่านระบบ Online

สามารถสมัครโดยตรงได้ทาง URL ด้านล่างนี้ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
https://course.qitepinscience.org/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) : secretariat@qitepinscience.org

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)