ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

25 พ.ค. 66 เวลา 14:40 น.148 ครั้งพิมพ์
จีรภา บูรณ์เจริญ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้กำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

๑. กำหนดชื่อการจัดงานเป็นภาษาไทยว่า "การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖" และภาษาอังกฤษว่า "Celebrations on the Occasion of His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatayana the Supreme Patriarich of Thailand's 96th Birthday Anniversary 26th June 2023"

๒. กำหนดขอบเขตการจัดงาน ตลอดปี ๒๕๖๖

๓. ตราสัญลักษณ์ อักษร ออป ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ พร้อมความหมายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์ใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อประดับหรือประดิษฐานลงในสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

๔. เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมเครื่องสักการะประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคาร สถานที่ และบ้านเรือน ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สามารถสแกน QR Code หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vfaIK0F5qG04aZbk0hAeN99eq8WiASqO

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)