ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

25 พ.ค. 66 เวลา 14:37 น.483 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (2023 National and International Conference of the National Institute of Development Administration : 2nd NIC-NIDA Conference, 2023) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในชาติและระดับนานาชาติ และ 3) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และห้องนำเสนอผลงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว โดยลงทะเบียนผ่านช่องทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ และเข้าสู่เมนู “Registration for Participants” โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานหรือสอบถามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ โทรศัพท์ 02 727-3300, 082-790-1954 (ผู้ประสานงานโครงการ : คุณดวงรัชนี เต็งสกุล) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nidaconference@nida.ac.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :