ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผม ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน และนักศึกษาของสถานศึกษา

25 พ.ค. 66 เวลา 09:05 น.7287 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ดาวน์โหลด

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ดาวน์โหลด

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓  ดาวน์โหลด

          ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๖  ดาวน์โหลด

๓. แนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)