ขอเชิญเช้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ชุดความรู้ที่ 6 ครั้งที่ 1)

25 พ.ค. 66 เวลา 09:01 น.1129 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช.จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ อบรมต่อเนื่องในชุดความรู้ที่ 6 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting จึงขอเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้แทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ผู้อำนวยการ และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไปแล้ว เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับการอบรมทาง https://tinyurl.com/44c4y8a9 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

แบบตอบรับ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)