ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

23 พ.ค. 66 เวลา 15:11 น.343 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :