การประชุมหารือข้อราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

18 พ.ค. 66 เวลา 09:36 น.2078 ครั้ง
นายสุทิพร คิมเมย์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ประเด็นคำถำม-คำตอบ
ในกำรประชุมหำรือข้อรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภำคม 2566 เวลำ 09.30 – 11.00 น.

สำหรับหัวข้อในการประชุมหารือข้อราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2566 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการขอความร่วมมือในการติดตามการดาเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช.

2. คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

3. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2566 โดยนางทิพอร สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มอุดหนุนการศึกษา

4. การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ โดยนางสาวขนิษฐา เถื่อนวงษ์ หัวหน้ากลุ่มกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

5. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน

6. การอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลและจัดการเรื่องร้องเรียน โดยนายศรัณ อัยราน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

7. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยนางปรานีย์ คุณธรรมดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน และ

8. การส่งคืนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online โดยนางชนิดา ฟักเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม

ทั้งนี้ท้ายการชี้แจงฯ ของแต่ละหัวข้อได้มีตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งท้ายการประชุม สช. ได้มีการรวบรวมประเด็นคำถามทั้งหมดเพื่อดำเนินการตอบคำถามและชี้แจ้งกับผู้ที่มีส่วนดำเนินการและเกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ชมเทปบันทึกการประชุมย้อนหลัง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช.
https://opec.go.th/gallery/detail/312

รายการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่พบข้อมูล -