รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง

31 พ.ค. 66 เวลา 21:19 น.183 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา 2.เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาสามัญศึกษา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา) และอิสลามศึกษา โดยจัดทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และอิสลามศึกษา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนอิสลามศึกษาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนอิสลามศึกษาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนอิสลามศึกษาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินการโครงการครั้งนี้ คือ 1. ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอิสลามศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 2. สถานศึกษานำร่องมีหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการบริหารวิชาการและจัดการเรียนการสอน

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ