ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมรับฟังประเด็น แนวทางในการจะร่วมพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาของจังหวัดสตูล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสตูล

30 พ.ค. 66 เวลา 13:08 น.172 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมรับฟังประเด็น แนวทางในการจะร่วมพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาของจังหวัดสตูล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตาร์ริน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประชากรของจังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา ประสบการณ์ แนวคิด และร่วมกันดำเนินงานด้านการศึกษาที่พัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของท้องถิ่นจังหวัดสตูลอีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาของจังหวัดสตูลทุกรูปแบบให้มีคุณภาพ ต่อไป