นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) เป็นประธานในการประชุมทบทวนภารกิจการประชาสัมพันธ์ และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference (Google Meeting) ณ ห้องประชุมใบไม้สีเงิน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

14 มิ.ย. 67 เวลา 13:49 น.168 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ (ผอ.สช.จ.นราธิวาส) มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) เป็นประธานในการประชุมทบทวนภารกิจการประชาสัมพันธ์ และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference (Google Meeting) ณ ห้องประชุมใบไม้สีเงิน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อการให้บริการตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พุทธศักราช 2566 และตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช 2540 กำหนดไว้

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ