สช.จ.สตูล ขอขอบคุณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษาร่วมสมทบเงินช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จากเหตุการณ์อัคคีภัย

22 ก.พ. 67 เวลา 20:39 น.945 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณโรงเรียนสตูลศานติศึกษาร่วมสมทบเงิน จากผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย คือ เด็กหญิงซูฮัยมี โปหลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จำนวนเงิน ๓,๒๒๐ บาท