ผชช.สุมิตรา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

10 เม.ย. 67 เวลา 10:01 น.488 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (10 เมษายน 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

 

นางสุมิตรา กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพสังคมมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคม อีกทั้งเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจึงจำเป็นต้องศึกษา สร้างความเข้าใจ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีได้ นอกจากการมีนวัตกรรมการศึกษา การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพครูโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นเดียวกัน โดยโรงเรียนสามารถเผยแพร่ความสำเร็จหรือผลการดำเนินงานของโรงเรียนผ่านรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ที่ต้องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชน และเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น การจัดทำ SAR ได้อย่างตรงประเด็น ถูกต้องครบถ้วน ถือเป็นนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่าโรงเรียนเอกชนผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งสู่สังคม

 

เนื่องจากการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) จำนวน 3 รุ่น ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 469 คน แต่ยังคงมีผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเพิ่มเติมจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงกำหนดจัดการอบรมดังกล่าวเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพื่อนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมาเป็นวิทยากรการอบรม ได้แก่ ดร.ไพเราะ มีบางยาง ดร.ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ และดร.ดุษิต พรหมชนะ นางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที