สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา เรื่อง ทุ่งดอกไม้งามสร้างรายได้

21 ก.พ. 67 เวลา 13:35 น.994 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา เรื่อง ทุ่งดอกไม้งามสร้างรายได้ โดยมี ดร.เขมวดี พงศานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วย คณะวิทยากร และคณะครู เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการส่งเสริมผู้เรียนที่เน้นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ STEM Education บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรรถนะของผู้เรียน สร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน และมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ระดับประถมศึกษา เรื่อง ทุ่งดอกไม้งามสร้างรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM Education ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมบูรณาการโดยมุ่งเน้นทักษะจากการปฏิบัติจริง โดยคณะวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการอบรมจำนวน 2 รุ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน รุ่นละ 150 คน รวมจำนวนทั้ง 2 รุ่น 300 คน

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.