เลขาธิการ กช. เปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

19 ก.พ. 67 เวลา 14:40 น.977 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ภาคใต้ โดยมี นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นายศุภเสฏฐ์ คณากูล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่วันการศึกษาเอกชน ครบรอบปีที่ 106 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐ ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศ การจัดงานวันการศึกษาเอกชนนับว่าเป็นการเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน ครู ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของโรงเรียนเอกชน ที่ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จนเกิดเป็นการพัฒนาต่อยอดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวการศึกษาเอกชนจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป

 

นายมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และหน่วยงานที่ดูแลการศึกษาเอกชนในภาคใต้ จึงได้ร่วมกับสมาคมและเครือข่ายทางการศึกษาเอกชน จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของโรงเรียนเอกชนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของโรงเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การนำเสนอกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) การยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ผู้ร่วมงานในวันนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) 14 จังหวัด นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้าราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจาก 14 จังหวัด ภาคใต้ รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 5,000 คน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบธงให้กับ ปส.กช.จังหวัดชุมพร ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2568 ต่อไป.

 

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

คณะทำงานหน้าห้องเลขาธิการ กช. / ประสานข้อมูล

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.