เสมา 1 มอบหมายให้ เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดงาน “EDBA The Neo Innovation Expo 2023”

8 พ.ย. 66 เวลา 16:03 น.656 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงาน “EDBA The Neo Innovation Expo 2023ณ ห้องประชุมยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพื้นที่ให้นักเรียนและครูได้แสดงศักยภาพ ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งดีมาก การที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆ-มณฑลกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยระบุว่าประเทศจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้น  ด้วยนวัตกรรม  และสู่เป้าหมายที่ 4.7 ของ UN และของ UNESCO คือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบาย เรียนดี มีความสุขของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

 

โดยตนขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ  และขอให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ผู้นำเสนองาน และผู้ร่วมแข่งขัน ทุกคน  ได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป รวมถึงการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวันสืบไป

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ. #สช. #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที