พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565

29 ก.ย. 66 เวลา 17:10 น.519 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(27 กันยายน 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลกรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการ กช. กล่าวว่า รางวัลพระราชทานนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 เป็นต้นมา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียน จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียน โดยไม่เสียดอกเบี้ย การจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้สร้างแรงจูงใจโดยได้คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยปีพุทธศักราช 2565 มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภท  40 รางวัล