สช.เผยแพร่ “แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570” เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสร้างการรับรู้ เข้าใจ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

29 ก.ย. 66 เวลา 15:53 น.711 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(29 กันยายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเอกชนมีบทบาทสำคัญในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดการแข่งขันและเปรียบเทียบ ทำให้ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทั้งระบบดีขึ้น อีกทั้งช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศจำนวนมากอีกด้วย การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อย่างไรก็ดี การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 ขึ้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน วางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเอกชนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ประกอบกับใช้ทดแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อปี 2565

นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประเมินคุณภาพและความเกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และติดตามสภาพแวดล้อมนั้นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ศักยภาพ และบริบทสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน และพยากรณ์ผลกระทบต่อองค์การ แล้วจึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่สำคัญและจำเป็นแต่ละระดับ ทั้งนี้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านการประชุมระดมความคิดเห็น และรูปแบบออนไลน์ อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเอกชนที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม” และได้นำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 แล้ว

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด “แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570” ในรูปแบบ Online ได้ที่ https://opec.go.th/plan?cate_id=4