เลขาธิการ กช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินการบริการวิชาการ ระหว่างสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยนครราชสีมา

25 ก.ย. 66 เวลา 14:26 น.349 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินการบริการวิชาการ ระหว่างสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศูนย์การค้า Terminal 21 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวว่า เป็นการตกลงทำความร่วมมือ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์การค้า Terminal 21 โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา กับ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดย นางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้รับมอบอำนาจ ในการใช้พื้นที่ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช เพื่อประกอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเด็กเอกชนโคราช ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยไม่คิดอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลาง ในพื้นที่ Terminal HALL อีกด้วย

 

ขอขอบคุณภาพจาก คณะผู้จัดงานฯ

ประกาย ศรีจันทึก : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.