เลขาธิการ กช. เปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาอาหรับสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมทักษะสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีแห่งศาสนาอิสลาม

19 ก.ย. 66 เวลา 07:42 น.502 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(18 กันยายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาอาหรับสู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์  กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจุดเน้น และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) ซึ่งการสอนภาษาอาหรับเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test : I-NET) และยังเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีแห่งศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ  ซึ่งทักษะทางภาษาเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสไปศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเอกชนต่อไป นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ