สช. จัดประชุมฯ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา ทั่วประเทศ

25 พ.ค. 66 เวลา 13:53 น.499 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (25 พ.ค. 2566) เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะวิทยากร พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

นายมณฑล กล่าวว่า การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษานี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ให้ทราบถึงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษามีมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดในการเตรียมการประกันคุณภาพภายนอก ที่สามารถเชื่อมโยงให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและสาธารณชน

โดยที่ผ่านมา สช. ได้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครไปแล้วจำนวน 2 รุ่น ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบลงพื้นที่ (Onsite) ทั้งนี้เพื่อให้งานประกันคุณภาพฯ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค จึงได้จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ครั้งนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีคณะวิทยากร ดร.ไพเราะ มีบางยาง นายสยาม ปิยะนราธร ดร.ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ และนางอภิวันทน์  พินทอง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน มาร่วมให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.