เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่เพชรบุรี ตรวจเยี่ยม รร.การกุศลฯ เพื่อยื่นรับเงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารเรียน

22 พ.ค. 66 เวลา 13:36 น.311 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวานนี้ (21 พฤษภาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และร่วมเป็นประธานในการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดซื้อที่ดินและปรับปรุงอาคารเรียน โดยมี พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

นายมณฑล กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ในครั้งนี้ พบว่ามีอาคารเรียนที่ต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบางส่วน ทั้งนี้ตามประกาศหลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศลฯ โดยโรงเรียนการกุศลฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีหน้าส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาเอกชนได้ เพื่อให้คุณครู นักเรียนได้รับความสะดวกในการใช้อาคารเพื่อการเรียนรู้ต่อไป
จากนั้นตนได้ร่วมเป็นประธานในการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดซื้อที่ดินและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ตนในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาค9

สำหรับโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยปี พ.ศ.2491 ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด และได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานวิถีพุทธ วิถีไทย

ประชาสัมพันธ์ สช.