รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

17 ม.ค. 66 เวลา 14:23 น.3550 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 จำนวน 688 คน และกล่าวปราศรัย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ท่านที่ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในวันนี้ สื่อความหมายได้เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านได้รับการสรรเสริญ ถึงคุณงามความดี และความสามารถในวิชาชีพครู ที่ได้มีการสั่งสม และพัฒนาให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งได้นำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในวิชาชีพมาถ่ายทอด และบ่มเพาะให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ มีทักษะการดำเนินชีวิต และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และประเทศชาติ ผู้เป็น “คุรุ” ย่อมเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะโลกในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยี บทบาทของครูต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ให้กับศิษย์ เป็นผู้เฝ้าสังเกต และแนะนำแนวทางให้ศิษย์ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถของตนเองออกมาให้ได้ ผ่านรูปแบบทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ศิษย์ได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพื้นฐานทางสุขภาวะและอารมณ์ที่ดี ขณะเดียวกัน ครูยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นสากลทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
 
วันครูในปี 2566 ภายใต้แนวคิดที่ทางคุรุสภาได้กำหนดไว้ว่า“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality เป็นการเน้นย้ำให้คุณครู ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “พลัง” ในตัวท่านเองว่า พลังของท่าน คือ พลังสำคัญที่จะพัฒนาและพลิกโฉมการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ครูต้องเป็นผู้สร้างศิษย์ สร้างตัวเอง และสร้างศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ การสร้างอนาคตของชาติ ดังคำขวัญวันครูที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้ไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” หลังจากนั้น มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม” ผู้ร่วมเสวนา
 
การจัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู เผยแพร่ Infographic ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กำหนดให้ทุกจังหวัดเป็นหน่วยจัดงานวันครู พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 - 17 มกราคม 2566 โดยพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และเฟสที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ www.วันครู.com รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง
 
นโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครู ใน Facebook FanPage Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ และดาวน์โหลด Sticker Line Creator "วันครู 2566" หรือ “Teachers’ Day 2023” ที่ https://line.me/S/sticker/21918411 รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลเพิ่มเติม คุณวรวรรณ พรพิพัฒน์ โทร. 081 452 57