รายการเอกสารดาวน์โหลด

กฎกระทรวง

รายการ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู: 786 ครั้ง)
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ จะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู: 5659 ครั้ง)
กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ดู: 5267 ครั้ง)
กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู: 6154 ครั้ง)
ค้นพบ "กฎกระทรวง" ทั้งหมด 4 รายการ