สำหรับ 5 จังหวัดชายแดนใต้ แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน/รับรองสิทธิ/รับรองความประพฤติ/หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน

18 มี.ค. 67 เวลา 14:04 น.2054 ครั้ง
ฐิติพันธ์ จังทองศิริ
กลุ่มเลขานุการกรม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน/รับรองสิทธิ/รับรองความประพฤติ/หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน
สำหรับข้าราชการฯ และพนักงานราช และพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ