ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 31 ตุลาคม 2562

26 ต.ค. 65 เวลา 14:22 น.4457 ครั้ง
Admin Jane
ผู้ดูแลระบบขั้นสูง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานทะเบียน (กท.)กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ