ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

10 ม.ค. 66 เวลา 09:48 น.1864 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

ทั้งนี เพื่อเป็นหลักในการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติต่อไป

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการเอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ