Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง

          สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ   (Zero Waste School) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเว็บไซต์ http://www.deqp.go.th  หรือ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ หมดเขตรับสมัครภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com