Menu Close

โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น ขยายเวลารับสมัคร ถึง ๓๐ กันยายน 2564

ตามที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้จัดโครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น นั้น คณะกรรมาธิการเห็นว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คณะกรรมาธิการเห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโดยเปิดรับสมัครและผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดโครงการและโปสเตอร์สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๙๒๒๖ หรือ Email : senate9225@gmail.com

https://www.pourhauslakewood.com