Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเด็กอายุ 4 -7 ปี

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเด็กอายุ 4 -7 ปี โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com