Menu Close

สช.จ.ยะลา ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2012/2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พร้อมด้วยนางสาวนูรฮีซัม มะทา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกาบัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง และนายบูกอรี กาเซ็ง พนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2 (22 ธันวาคม 2563 -22 มีนาคม 2564) รายนางสาวรีซา ฮะดูแว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com