Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.1 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่1/2564 โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com