Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด NISPA และรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ประจำปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด NISPA และรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสุณิสา หนูชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน


กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียน ทำให้มีมาตรการซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันภัยคุกคามให้กับนักเรียนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จึงมีแนวทางให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการรายงานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งการรายงานข้อมูลยาเสพติดทางระบบสารสนเทศ ทั้งของสำนักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และของกระทรวงศึกษาธิการ (CATAS) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้สถานศึกษาทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลถูกต้องและตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีอุปสรรคจากการเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนและความไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและบันทึกภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยาเสพคิดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานด้านยาเสพติดร่วมกัน
ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 98 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 12 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากเป็นการทำลายศักยภาพและความสามารถของประชาชน ทำลายสถาบันครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาชุมชน ปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรม และรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ดำเนินงานทุกระดับ ให้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในสังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งองค์ประชาสังคมร่วมกันดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวมกระทรวงศึกษาได้มีประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนชาติภายใต้กรอบมาตรการสำคัญ ดังนี้

1.มาตรการสร้างกรรับรู้

2.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน

3.มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

4.มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา

5.มาตรการอำนวยการ

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แสดงให้เห็นว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตามมาตรการที่ 5 มาตรการอำนวยการ ข้อ 5.2 ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และรายงานสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี

https://www.pourhauslakewood.com