Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.15 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการมอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายมัสลาน ฮูลูดือเระ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com