Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนศรีกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนศรีกรงปินัง ตามคำสั่ง 1273/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวรอบียัต มามุ ผอ.สช.อ.กรงปินัง รองประธานกรรมการ เป็นประธานคณะฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนศรีกรงปินัง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 20/4 หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบกำหนด

https://www.pourhauslakewood.com