Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน)

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com