Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรสมรรถนะและการโค้ช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียนและนำกระบวนการการโค้ชมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ โดยมีนายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสุไฮลา แซสะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน จำนวน 197 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com