Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวธนรัฐ สัสดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่างๆของจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com