Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (รุ่นที่ 2)

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่ายครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2และมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วม ผ่านผู้แทนแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งรับเกียรติถ่ายภาพหมู่ กับคณะเจ้าหน้าที่และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมรับฟังสรุปจากตัวแทนกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ค่าย ครู ข.) จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
——————-

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่าในพิธีว่าชื่นชมกับผู้เข้ารับการอบรมทุก ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ จนสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมมิตรภาพ พัฒนาทักษะชีวิต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

——————-
นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้คาดหวังให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินโครงการในเบื้องต้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

——————-
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ค่ายครู ข.) รุ่นที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยการบรรยาย เสวนา กิจกรรมฝึกทักษะทางสังคม และกิจกรรมนันทนาการ

https://www.pourhauslakewood.com