Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนในสังกัด จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเข้ารับการคัดเลือก คัดสรรทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com