Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบัน”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอาผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 จัดโดยกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันระดมความคิดเห็นแสวงหาทางออก และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 70 คน ณ โรงแรมเฟรนด์ลีเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com