Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมฯ.

***การจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบปรุง 2560) และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา

2.เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

https://www.pourhauslakewood.com