Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่1การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่1 การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสุณิสา หนูชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน. **กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนเอกชนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 142 คน * **โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงเเรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com