Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนแกนนำได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
  2. สร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ดังนั้น เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนแกนนำได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ ผู้เข้าประชุมจะได้รับองค์ความรู้และวิธีการที่สำคัญจากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
https://www.pourhauslakewood.com