Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ประชุมบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com