Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน
นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดยะลา ได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากผลสำรวจพบว่าผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแกนนำนักเรียนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 63 โรง โรงละ 2 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง กรงปินัง กาบัง ธารโตและเบตง และรุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน ยะหาและบันนังสตา
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนแกนนำได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดังนั้น เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนแกนนำได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ ผู้เข้าประชุมจะได้รับองค์ความรู้และวิธีการที่สำคัญจากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com